background background

Diddeleng

Motioun: Keng ëffentlech Gelder méi ausgi fir e Sweet Event - 16/06/2024

De Gemengerot stellt fest,

  • dass an eiser Gesellschaft ze héich Quantitéiten u fettegen, salzegen a séisse Produite consomméiert ginn,
  • dass Obesitéit e gesondheetleche Problem an eiser Gesellschaft ass,
  • dass d’Zuelen zu Obesitéit  an Iwwergewiicht och bei eise Schoulkanner net ze negligéiere sinn (cf. Rapport vun der Schoulmedezin an der Schoulkommissioun vum 8. Februar 2024),
  • dass “gesond Diddeleng” zum Zil huet d’Gesondheet vum Diddelenger Bierger*innen an de Mëttelpunkt ze stellen,
  • dass de Marketing an d’Reklammen, deene mär ausgesat sinn, en Impakt hunn op d’Loscht ongesond Liewensmëttel ze consomméieren,
  • dass de Sweet Event, an domat d’Promotioun vun ongesondem Iessen, zu Diddeleng 2023 a 2024 mat ëffentleche Suen ënnerstëtzt gouf  (Budget rectifié 2023: 25.000 € / Budget 2024: 20.000 €; domat op 2 Joer gekuckt, viraussiichtlech 45.000 €).

Invitéiert de Schäfferot:

  • keng ëffentlech Gelder méi zur Verfügung ze stelle fir d’Organisatioun an d’Promotioun vun engem Sweet Event zu Diddeleng.

Semiray Ahmedova, conseillère communale
Yves Steffen, conseiller communal