background background

Diddeleng

Froën un de Buergermeeschter an de Schäfferot – Juli 2024

Froën un de Buergermeeschter an de Schäfferot – Juli 2024

Am Juli hu mäer 1 Fro un de Buergermeeschter an de Schäfferot vun der Stad Diddeleng gestalt. Un den Här Buergermeeschter an un de Schäfferot vun der Stad Diddeleng Här Buergermeeschter, Dir Damme Schäffinnen, Dir Häre Schäffen, Am Numm vun déi gréng Diddeleng biede mir Iech an der nächster Gemengerotssitzung zu follgende Froe Stellung ze huelen. Wëssend, dass fëmmen, aktiv ewéi passiv, ongesond ass fir d’BiergerInnen a Bierger an d’Gesetzer vum 11.8.2006, 18.7.2013 an 13.6.2017 d’lëtzebuergesch Gesetzgebung zur Bekämpfung vum…
Separateur

Och du wëlls eppes an eiser Gemeng beweegen? 

Du wëlls eng méi nohalteg, gerecht a liewenswäert Gemeng? Wann’s du Loscht hues eis kennen ze léieren, oder en Deel vun eiser Ekipp ze ginn, da mell dech! diddeleng@greng.lu